Педагогический опыт

К эффективной подготовке к экзамену

22.08.2018
Во время подготовки к экзамену у девятиклассников возникают трудности при решении планиметрических задач. В школе каждый из них решает одни и те же задачи. В итоге одни овладевают общим умением решения задач, а другие, встретившись с задачей незнакомого или малознакомого вида, не знают, как к ней подступиться. Это связано с особенностями планиметрических задач. Их решение связано со знанием множества определений, теорем и формул, которые нужно уметь применять в конкретных ситуациях. Кроме того, большинство задач по планиметрии не решается с помощью жёстких алгоритмов, почти каждая геометрическая задача требует своего подхода. Не следует забывать, что различные методы решения демонстрируются на различных задачах, которые подбираются специально как имеющие наиболее эффективные решения данным методом. В таком случае метод связывается с задачей, а его самостоятельная значимость несколько приглушается. Когда же разные методы испробованы на одной задаче, то их отличительные черты, сильные и слабые стороны выступают наиболее выражено. Поэтому при подготовке учащихся к экзамену на уроках повторения и обобщения применяю такой эффективный педагогический приём, как решение задач разными способами. Уже в 7-х классах стараюсь показать учащимся, что та или иная задача может быть решена несколькими способами.
Подробнее..

Интерактивные методы обучения на уроках русского языка

22.08.2018
Современная система образования определяет качество знаний по предмету основным критерием выявления результативности обучения. В свою очередь качество знаний обеспечивает результат обучения: высокий балл успеваемости, победы в олимпиадах и конкурсах, поступление в высшие учебные заведения. Чтобы достичь высоких результатов, педагог должен наблюдать за успеваемостью учащихся, анализировать её и своевременно корректировать учебные достижения детей. Как активизировать учащихся, формировать в них чувство ответственности за уровень собственных знаний? Поиск рациональной формы проведения урока русского языка привёл к использованию интегральной технологии. Активизируют мышление и интерактивные методы обучения.
Подробнее..

К нравственности – через художественную литературу

22.08.2018
Наше тревожное, насыщенное проблемами время ослабляет нравственную основу личности. Идёт развенчание жизненных идеалов, перестройка мышления. Нередко детям с раннего возраста прививается мысль об умении любой ценой достичь своей цели. Часто этикет носит чисто внешний характер. Иногда за галантностью скрывается готовность пойти на что угодно во имя личного благополучия. Идёт негатив из Интернета и с экрана телевизора.
Подробнее..

На карабліку да мары

22.08.2018
Аўтызм з’яўляецца сёння даволі распаўсюджанай і значнай сацыяльнай праблемай, якая тычыцца дзяцей з аднатыповымі цяжкасцямі і рознымі магчымасцямі іх пераадолення. Таму сучасная спецыяльная адукацыя немагчыма без выкарыстання новых тэхналогій. Аптымальнае спалучэнне нетрадыцыйных форм і нестандартных метадаў з традыцыйнымі вызначае эфектыўнасць карэкцыйнай работы. З дзіцем з аўтыстычнымі парушэннямі працую 4 гады. Першы год навучання быў самым цяжкім. Давялося азнаёміцца з вялікай колькасцю спецыяльнай літаратуры і паўтарыць курс лекцый па карэкцыйнай псіхалогіі, праслуханы ў свой час у БДПУ імя Максіма Танка.  
Подробнее..

Развіваем іншамоўную камунікацыйную культуру вучняў праз відэа

22.08.2018
Сёння асаблівая ўвага ўдзяляецца якасці падрыхтоўкі выпускнікоў школы да іншамоўнага маўлення. Фарміруючы полікультурную асобу падчас авалодання іншамоўнай камунікацыйнай кампетэнцыяй, настаўнік адчувае неабходнасць пошуку і адбору найбольш эфектыўных тэхналогій, метадаў і прыёмаў для ўрокаў і пазаўрочнай дзейнасці.
Якія сродкі і прыёмы самыя эфектыўныя ў групах, дзе пераважаюць вучні з вядучай візуальнай мадальнасцю? Як выкарыстоўваць і спалучаць прыёмы, арыентаваныя на дзяцей з розным узроўнем вучэбнай матывацыі? Як аптымізаваць работу вучняў для забеспячэння камунікацыйнага падыходу? Вывучэнне вопыту педагогаў, распрацовак навукоўцаў і сумесная работа з педагогам-псіхолагам пераканалі ў мэтазгоднасці выкарыстання відэатэхналогіі на ўроках англійскай мовы. Асаблівую актуальнасць гэта набыло пасля абсталявання ў гімназіі лінгафоннага кабінета, аснашчанага праграмным забеспячэннем Linco з доступам да інтэрнэту.
Подробнее..

Карысць парнай і групавой работы ў пачатковай школе

22.08.2018
Думаю, няма такога настаўніка, які не задумваўся б над тым, як зрабіць урок цікавым для вучняў. В.А.Сухамлінскі пісаў, што “інтарэс да вучобы з’яўляецца толькі тады, калі ёсць натхненне, народжанае ад поспеху”. Таму імкнуся арганізаваць вучэбны працэс такім чынам, каб дзеці з рознымі здольнасцямі не толькі авалодалі пэўнымі ведамі, уменнямі і навыкамі, але і захавалі пры гэтым здароўе. Зразумела, што гэта прадугледжвае выкарыстанне іншага метаду арганізацыі сумеснай дзейнасці. На змену маналогу прыходзіць дыялог.
Подробнее..

К языковой компетенции – через минутки чистописания

22.08.2018
Одной из приоритетных задач изучения русского языка является формирование языковой компетенции учащихся. Основным условием успешной работы в этом направлении является наличие у детей интереса к предмету и активной познавательной деятельности. Исходя из этого, необходимо вести целенаправленную работу по усвоению языковых норм. Блочная система подачи учебного материала при достаточно высокой плотности его изучения не позволяет систематически осуществлять эту деятельность. Где взять на уроке время для реализации этих задач? Для меня решением проблемы стал новый подход к проведению минуток чистописания.
Подробнее..